สมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาโครงการ RDII QS

RDII QS 

(Research Research Development and Industrialization Process)

RDII QS (Research Research Development and Industrialization Process) : เป็นกระบวนการ “การพัฒนาการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคน ผ่านการเรียนรู้และสร้างระบบการบริหารจัดการในรูปแบบการประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการในระบบอุตสาหกรรมใดๆ (Risk0-Risk4) ซึ่งในหลักการ RDII QS นั้นจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้

Risk 0 : ความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์การตลาดและความต้องการของลูกค้า (Product Marketing)

Risk 1 : ความเสี่ยงที่เกิดจากการการออกแบบผลิตภัณ์ (Product design)

Risk 2 : ความเสี่ยงที่เกิดการสร้างชิ้นงานต้นแบบ  (Product Prototype)

Risk 3 : การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production)

Risk 4 : การส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า (Market knowledge)

โดยทุกขั้นตอนจะได้รับการอบรมและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดผ่านผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระบบงานอุตสาหกรรม

ที่มาของโครงการ

จากนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) จะต้องมีการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูง ในปริมาณมากพอที่จะรองรับการลงทุนระลอกใหม่ ทั้งใน EEC และเขตอุตสาหกรรมเดิม โดยความต้องการเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่

  • แรงงานที่มีทักษะสูงทุกระดับ (operator, technician, engineer, manager) ในปริมาณที่มากพอสำหรับการลงทุนตามนโยบาย EEC & Thailand 4.0
  • การยกระดับรายได้ของแรงงาน ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะสำหรับเทคโนโลยีชั้นสูง ในอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0

นโยบายดังกล่าวจะสำเร็จผลได้เร็วขึ้น ถ้าระบบอาชีวะศึกษาและระบบสร้างบุคลากรในสาขา STEM สามารถสร้างแรงงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้จัดการงานวิศวกรรม ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้มากพอสำหรับความต้องการ โครงการ RDII QS จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนากำลังคนในด้านทักษะในระดับวิศวกร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วนได้แก่

  1. ภาคอุตสาหรรม ได้แก่ โรงงาน/บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
  2. ภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย
  3. ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีบริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัดเป็นผู้ร่วมในการดำเนินโครงการ

 

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

โครงการ RDII แบ่งขั้นตอนการดำเนินโครงการออกเป็น 2 เฟส ได้แก่

เฟสที่ 1 เป็นขั้นตอนในการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของภาคอุตสหกรรมนั้นๆ

เฟสที่ 2 เป็นขั้นตอนในการเริ่มกระบวนการการยกระดับและพัฒนาทักษะกระบวนการการทำงานให้กับพนักงานและนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ

โดยรายละเอียดในการดำเนินโครงการทั้ง 2 เฟสมีดังนี้

 

ตัวย่างองค์ความรู้ ระบบ RDI QS

องค์ความรู้ในระบบ RDII QS จะแบ่งย่อยออกได้เป็น 5 หัวข้อใหญ่ดังนี้

การเติบโตของโครงการ RDII QS ในระยะเวลาที่ผ่านมา

โครงการ RDII QS เริ่มต้นโครงการครั้งแรกในปี 2560 โดยภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการได้แก่ บริษัท บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้นำในการผลิตผ้าเบรกที่มีคุณภาพของไทย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี 2561 โครงการ RDI ได้ขยายการดำเนินโครงการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตของโครงการดังรูป

รูปแบบการดำเนินโครงการ RDII QS สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

รูปแบบโครงการ RDII QS  ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการโดยนักศึกษาจะเข้าฝึกงานที่โรงงานในตำแหน่งวิศวกรหรือผู้ช่วยเป็นระยะเวลา 2 ปี และลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงเวลาเดียวกัน (โดยหลักสูตรปริญญาโทที่เหมาะสมกับโครงการจะเป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก โดยไม่เน้นการลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา) ซึ่งในช่วงโครงการ 2 ปีนี้นักศึกษาจะมีความรับผิดชอบหลักๆใน 3 ด้านคือ ด้านการทำงานโดยทำหน้าที่ตามที่โรงงานมอบหมายให้ , ด้านการศึกษาโดยจะมีทีมงานตัวแทนจาก สวทน เข้ามาให้ความรู้ในหลักการ RDII QS และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมให้ความรู้ ซึ่งองค์ความรู้ในโครงการจะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามหลัก RDI QS , สอดคล้องกับหลักสูตรและจำเป็นต่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์ และงานด้านสุดท้ายคือการพัฒนาวิทยานิพนธ์โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์จะได้จากโรงงานและผ่านการประชุมร่วมกันทั้งโรงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

 

โครงการ RDI บริษัท บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด

 

โครงการ RDI บริษัท Mikawa Machinery

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

นายโภคิน ประสิทธิ์สุทธิพร  โทร. 0846962122

นางสาวณิชานันท์ โรจนวงศ์ โทร. 0924945665

นายธนกร อุดมธีรนันท์  โทร. 0949289699